MENNESKERETTIGHETER

Servtech anerkjenner og arbeider for å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi følger FNs kompakt Ti-prinsipper for ansvarlige virksomheter som dekker områdene menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Prinsippene er innlemmet i våre etiske retningslinjer.

Våre leverandører med underleverandører skal erkjenne og arbeide etter disse prinsippene.

Aktsomhetsanalyse
Hvert år gjennomfører vi Aktsomhetsanalyse for å identifisere, forebygge, dempe og redegjøre for hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser av vår egen virksomhet, leverandørkjeder og kunder, relatert til menneskerettigheter, ansettelse og forholdet mellom partnere, miljøvern, bestikkelser og korrupsjon.

Vi ansetter uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn og legning. Det er kvalifikasjoner og personlig egnethet som er avgjørende. Vi har gode varslingsrutiner, vi har etiske krav internt og eksternt. Vi har klare retningslinjer om hvordan våre bør håndtere sine sosiale medier f.eks. i forhold til hvordan de kan oppfattes som privatpersoner kontra representanter for Servtech AS.

Åpenhet
Vi har full åpenhet om vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Alle som ønsker ytterligere informasjon om vårt arbeid på dette området kan sende en forespørsel til oss og vi gir informasjon senest innen tre uker. Forespørsel om informasjon sendes til e-post: post@servtech.no

Varsling/klage
Alle oppfordres til å melde fra dersom de mener Servtech direkte eller indirekte bidrar til brudd på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold eller korrupsjon.

Servtech ser på varsling som positivt, og varsleren vil ikke bli straffet eller skadet på grunn av varselet. Varslinger vil holdes anonyme der det blir bedt om.

Rapporter vil bli registrert i Servtech avvikssystem og behandlet av HMSK-leder.

HMSK-leder rapporterer til daglig leder, som vedtar tiltak for å ivareta varslingen. Varslere vil bli holdt orientert om tiltak og resultater av tiltak.

unsplash